KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

คำถาม 1  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีขั้นตอนอย่างไรบางครับ


 
คำตอบ   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้
            1. จองชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้อง
                จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันจองได้จองชื่อ

             หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

            2. จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

2021 06 10 14 57 10

 

บริการของเรา :

  • ตรวจสอบประจำปี
  • ตรวจสอบรายไตรมาส
  • ตรวจสอบครึ่งปี
  • ตรวจสอบกรณีพิเศษ

audit hp

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด รับงานตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน
3. ตรวจสอบกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
5. การตรวจสอบอื่นๆ ทางด้านภาษีและอากร

การตรวจสอบบัญชีประจำปี

1. งบการเงินได้บันทึกเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. งบการเงินแสดงความถูกต้องและครบถ้วน
3. งบดุลแสดงความมีอยู่จริง
4. งบการเงินแสดงมูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
5. งบการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เกี่ยวกับ KMBV Audit