KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

 ประวัติของบริษัท

 

ชื่อ          :  บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด    

ที่ตั้ง       :  766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร        :   02-5125966-68     แฟ็กซ์  :  02-5125968 ต่อ 314

เว็บไซต์ :   www.kmbvaudit.com 

Email    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

ประกอบธุรกิจ  :  ตรวจสอบบัญชี และบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น

เริ่มดำเนินงานธุรกิจ  :  การสอบบัญชี ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4 คน และมีทีมงานสอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างครบครัน

กรรมการผู้จัดการ  :  นายกมล  พิกุลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

officeKMBV

 

 kmbv ab1

logosphavichacheep

           สำนักงาน ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการวิชาชีพสอบบัญชี กับ   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

                การรายงานทางการเงิน โดยปกติงบการเงินจะจัดทำ และนำเสนอเป็นรายปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไป ซึ่งทางสำนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของบริษัทฯ          

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดังต่อไปนี้

               

1.  สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีมีอยู่จริงตามจำนวนที่ปรากฏในงบดุล มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้         

1.1  มีการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี  

1.2  มีการเข้าตรวจนับสินทรัพย์ถาวรประจำปี และสินทรัพย์อื่นที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน       

1.3  การจัดส่งจดหมายยืนยันกับธนาคาร ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และหนี้สิน หรือเงินกู้ที่บริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลอื่นเพื่อยืนยันความมีตัวตนอยู่จริง

2.  สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่ปรากฏในงบดุลเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ          

3.  การบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป      

4. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ         

ผู้บริหารของบริษัท
1.นายกมล พิกุลสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ควบคุมงานสอบบัญชีและการจัดทำบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
การศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปริญญาโท)
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(ปริญญาตรี)
ประสบการณ์การทำงาน 
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี  มากกว่า 20 ปี 

-  มีประสบการณ์ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

2.   นางภาพร ภิยโยดิลกชัย

หุ้นส่วนสำนักงาน
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี-ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน
ประสบการณ์การทำงาน
- ด้านการสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจเพื่อการลงทุน

การศึกษา

-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชา บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง

-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต(บัญชีการเงิน)

-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)

-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)

 

3. นางสาวปัญจณี จึงสมประสงค์

      ตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    การศึกษา

 • พาณิชยศาสตรมหบัณฑิต วิชาการเงิน มหาวิทยาลัยแมคควอรี่ ประเทศออสเตรเลีย

 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท)

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปริญญาตรี)

  ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สนามกอล์ฟพัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • เจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกางเงินและบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้จัดการด้านผู้ควบคุมและรายงานการปฏิบัติงานและด้านเทคนิค บริษัท จีอี มันนี่ (ประเทศไทย)

 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัทดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

 

4-นายสมบัติ บุญสุทัศน์
ตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัญชีมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 

 • บัญชีและการเงิน บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

 

สำนักงานฯ รับตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท ดังต่อไปนี้พอสังเขป

ลำดับที่

ชื่อกิจการ

ประเภทธุรกิจ

1

 บมจ. สหประกันชีวิต

ธุรกิจรับประกันชีวิต

2

 บจ. เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส

ขนส่งคน สิ่งของและ ไปรษณีย์ภัณฑ์ทาง

อากาศยานและกิจการอื่น

3

 บจ. ผลไม้กระป๋องประจวบ

ผลิตสับปะรด กระป๋อง และน้ำ สับปะรด

เข้มข้น ว่านหางจระเข้

4

บจ. ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

การผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

กับตู้เย็น วัตถุดิบพีวีซี ใช้ผลิตยางขอบประตู

ยางขอบกระจกกันกระแทก พร้อมแถบแม่เหล็ก

และอื่น ๆ

5

 บจ. โมเก้น (ประเทศไทย)

ผลิตและจำหน่าย สุขภัณฑ์

6

 พรรคเพื่อไทย

การเมือง

7

 บจ. ศิรินเอสเตท

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและให้เช่า

8

บจ. เปรมเทพ

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและให้เช่า

9

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการดำเนินการ ติดตาม รวบรวม ตลอดจนรายงานข้อมูลและสถานะทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง

10

บจ. ว่านหล่าง พลาสติกส์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)

การผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

กับตู้เย็น วัตถุดิบพีวีซี ใช้ผลิตยางขอบประตู

ยางขอบกระจกกันกระแทก พร้อมแถบแม่เหล็ก

และอื่น ๆ

               

                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ

นาย กมล พิกุลสวัสดิ์

                                                                              กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด