KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

 ประวัติของบริษัท

 

ชื่อ          :  บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด    

ที่ตั้ง       :  766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร        :   02-5125966-68     แฟ็กซ์  :  02-5125968 ต่อ 314

เว็บไซต์ :   www.kmbvaudit.com 

Email    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

ประกอบธุรกิจ  :  ตรวจสอบบัญชี และบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น

เริ่มดำเนินงานธุรกิจ  :  ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5 คน มีพนักงานทั้งหมด 15 คน มีงานสอบบัญชี ประมาณ 40 บริษัท

กรรมการผู้จัดการ  :  นายกมล  พิกุลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

officeKMBV

 

 kmbv ab1

logosphavichacheep

           สำนักงาน ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการวิชาชีพสอบบัญชี กับ   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

                การรายงานทางการเงิน โดยปกติงบการเงินจะจัดทำ และนำเสนอเป็นรายปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไป ซึ่งทางสำนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของบริษัทฯ          

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดังต่อไปนี้

               

1.  สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีมีอยู่จริงตามจำนวนที่ปรากฏในงบดุล มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้         

1.1  มีการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี  

1.2  มีการเข้าตรวจนับสินทรัพย์ถาวรประจำปี และสินทรัพย์อื่นที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชี ที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน       

1.3  การจัดส่งจดหมายยืนยันกับธนาคาร ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และหนี้สิน หรือเงินกู้ที่บริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลอื่นเพื่อยืนยันความมีตัวตนอยู่จริง

2.  สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่ปรากฏในงบดุลเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ          

3.  การบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป      

4. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ         

ผู้บริหารของบริษัท
1.นายกมล พิกุลสวัสดิ์
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ควบคุมงานสอบบัญชีและการจัดทำบัญชีประจำปี การตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
การศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปริญญาโท)
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(ปริญญาตรี)
ประสบการณ์การทำงาน 
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวรจำกัด มากกว่า 20 ปี  

สำนักงานฯ รับตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท ดังต่อไปนี้พอสังเขป

               

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1.

บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส จำกัด

สายการบิน

2.

บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด

นำเที่ยว

3.

บริษัท ตลาดน้อย จำกัด

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์จีนซินจงเอี้ยน

4

บริษัท กิจเจริญ(เจริญเมือง) จำกัด

ผลิตและขายเหล็กเส้น

5

บริษัท ใกล้หมอ แม็กกาซีน จำกัด

ผลิตและขายหนังสือใกล้หมอ

6

บริษัท ฝาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

ผลิตฝาเครื่องดื่ม คาราบาวแดง, M - 150

7

บริษัท เกคโค โพรดักส์ชั่น จำกัด

รับพากษ์เสียงภาษาไทยจากการ์ตูนของวอลดีสนีย์

8

บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด

ขายลูกโป่งแฟนตาซี

9

บริษัท ศิรินเอสเตท จำกัด

ขายอสังหาริมทรัพย์

10

บริษัท เค.เค.อะไหล่ จำกัด

โรงงานชุปสีอุปกรณ์โรงงานและเฟอร์นิเจอร์

11

บริษัท พรรณาทร เอสเตท จำกัด

ขายอสังหาริมทรัพย์

12

บริษัท เน็คต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้เข้มข้น

13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนาวา

ให้เช่าท่าเรือ รับจ้างขนส่งทางเรือ

14

บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด

ผลิตสับประรดกระป๋องและจำหน่ายต่างประเทศ

15

บริษัท งานก่อสร้าง จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานและสาธารณูปโภค

16

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญวิจิตร

ธุรกิจให้เช่ารถยนต์

17

บริษัท จินยัง ไวร์โรป (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตลวดทองแดงใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

18

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการเช่าซื้อ - ซื้อขายสินทรัพย์ทุกประเภท

19

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์

20

บริษัท จัง เจี๋ย อินเตอร์เทรด จำกัด

ธุรกิจสถานพยาบาลฝังเข็มจีนแผนโบราณ

21

บริษัท รวิพล โฮลดิ้ง จำกัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พัก สถานที่ราชการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรับงานโยธาทุกประเภท

22

บริษัท เจริญภัณฑ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาด

23

บริษัท กู้ชัย จำกัด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

24

บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด

จำหน่ายน้ำมันรถยนต์

25

บริษัท จีจี แอ็ดเวนเทจ จำกัด

ธุรกิจรับออกแบบงานสถาปนิก สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จัดสัมนา จัดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดร่วมกับองค์การหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั่วไป

26

บริษัท เฮลท์ธี ไลฟ์ สไตล์ จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิตยสารใกล้หมอ

27

บริษัท เคซีแอล อีเล็คทรอนิค(ประเทศไทย)จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายกาวเคมี

28

บริษัท เอสเซนเซี่ยล ทราเวล (ไทยแลนด์)  จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ที่พักและนำเที่ยว

29

บริษัท กราฟฟิคส์-รีเลเต็ด จำกัด

ออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

30

บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

31

บริษัท ไพร์ม เทคโนโลยี โปรดักส์ จำกัด

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมพ่วงและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทุกชนิด

32

บริษัท แอ็ดวานซ์ ดิจิตอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร เสาอากาศ โครงสร้างงานสื่อสารโทรคมนาคม จำหน่ายและรับติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิค ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร

33

บริษัท เอ อี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม

34

บริษัท ยามะคะซึ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายเครื่องหนังสำเร็จรูป

35

บริษัท บัสเตอร์ฟลายคัสตาร์ด จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่

36

บริษัท ทัทวิน จำกัด

จำหน่ายน้ำยางพารา ภายในประเทศและต่างประเทศ

37

บริษัท แบคโก้ จำกัด

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน

38

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลด๊อคยาร์ค จำกัด

ต่อเรือ ซ่อมเรือประมง

39

บริษัท เอ็กซ์เซลล่า จำกัด

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าและเตียงนอน

40.

บริษัท อินโนแคป จำกัด

ออกแบบบ้านและสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมและรับคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของท่านในการเลือก ทีมงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อกิจการของท่านอย่างแท้จริง

                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ

นาย กมล พิกุลสวัสดิ์

                                                                              กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด