KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

คำถาม 1  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีขั้นตอนอย่างไรบางครับ


 
คำตอบ   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้
            1. จองชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้อง
                จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันจองได้จองชื่อ

             หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

            2. จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด