KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

บริการของเรา :

  • ตรวจสอบประจำปี
  • ตรวจสอบรายไตรมาส
  • ตรวจสอบครึ่งปี
  • ตรวจสอบกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการ :

  • สอบบัญชีเริ่มต้นที่ 7,000 บ.