KMBV Audit : รับตรวจสอบบัญชีบริษัท หจก. นิติบุคคล ทั่วประเทศ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โทร : 02-5125966-68

2021 06 10 14 57 10

 

บริการของเรา :

  • ตรวจสอบประจำปี
  • ตรวจสอบรายไตรมาส
  • ตรวจสอบครึ่งปี
  • ตรวจสอบกรณีพิเศษ

audit hp

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด รับงานตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน
3. ตรวจสอบกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
5. การตรวจสอบอื่นๆ ทางด้านภาษีและอากร

การตรวจสอบบัญชีประจำปี

1. งบการเงินได้บันทึกเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. งบการเงินแสดงความถูกต้องและครบถ้วน
3. งบดุลแสดงความมีอยู่จริง
4. งบการเงินแสดงมูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
5. งบการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เกี่ยวกับ KMBV Audit